BTF Presentation - Eligibility, J. Herder (5/5/2020)